Znajdź hurtownię

Kup przez internet

Instrukcja aplikacji kleju do mocowania parapetów i obróbek blacharskich

1. Opis produktu 

Swisspor BLACH STICK jest plastyczną masą klejącą na zimno, powstałą na bazie bitumiczno‑polimerowej, o doskonałej przyczepności do podłoży betonowych, ceglanych, z blach ocynkowanych, miedzianych, aluminiowych, stalowych oraz  do podłoży drewnianych.

Tabela 1. Informacje o produkcie
Baza bitumiczno‑polimerowa
Barwa czarna
Gęstość ok. 1,1 g/cm³ w temp. 20°C
Zużycie ok. 2‑3 kg/m²
Opakowanie 310 ml (kartusz), 5 kg, 11 kg

2. Transport i przechowywanie

Swisspor BLACH STICK należy przechowywać w suchym miejscu w temp. od +5°C do +25°C, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Zasady przechowywania dotyczą również składowania na placu budowy. Swisspor BLACH STICK nie jest wrażliwy na mróz; należy jednak pamiętać, że w niskich temperaturach masa bitumiczno‑polimerowa jest mniej elastyczna, co wiąże się z trudnościami aplikacyjnymi. W przypadku, gdy swisspor BLACH STICK jest zbyt zimny, przed aplikacją należy go ogrzać, np. za pomocą zanurzenia puszki w ciepłej wodzie. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy, pod warunkiem przechowania w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

3. Bezpieczeństwo pracy

Swisspor BLACH STICK nie należy stosować wewnątrz budynków. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Podczas aplikacji swisspor BLACH STICK temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +40°C.

W przypadku połknięcia natychmiast przepłukać jamę ustną. Skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast ostrożnie, ale gruntownie przepłukać oczy zalecanymi preparatami lub wodą. Udać się do okulisty.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260 Nie wdychać par. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

4. Zasady aplikacji

4.1. Narzędzia

Do prawidłowego nałożenia swisspor BLACH STICK niezbędne są następujące narzędzia:

  1. kielnia lub paca,
  2. paca zębata 6 mm,
  3. rękawiczki jednorazowe,
  4. pistolet do kartuszy.

4.2. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do aplikacji swisspor BLACH STICK należy ocenić stan techniczny podłoża. Podłoże powinno być odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (np. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej (Ilustr. 1).

Ilustr. 1

4.3. Gruntowanie

Bardzo ważne jest zagruntowanie wszystkich pylących lub starszych podłoży preparatami gruntującymi (Ilustr. 2). W przypadku podłoża z cegły dziurawki jej otwory należy wypełnić zaprawą lub zamocować płytę OSB, zapewniając pełne podłoże dla masy bitumiczno‑polimerowej.

Ilustr. 2

Przed przystąpieniem do gruntowania należy dobrać odpowiedni rodzaj gruntu posługując się Tabelą 2.

Tabela 2. Informacje o produkcie
Rodzaj podłoża Rodzaj gruntu
podłoża betonowe swisspor PRIMER
podłoża gipsowe swisspor PRIMER
podłoża cementowe swisspor PRIMER
podłoża anhydrytowe swisspor PRIMER
podłoża ceramiczne (płytki) swisspor PRIMER
podłoża ceramiczne (pustaki, cegła) swisspor PRIMER
płytki z kamienia naturalnego swisspor PRIMER
płytki z piaskowca swisspor PRIMER
podłoża bitumiczne można pominąć gruntowanie w przypadku,
 gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
podłoża bitumiczne (papa APP) można pominąć gruntowanie w przypadku,
 gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
membrany PVC należy przeprowadzić test przyczepności
membrany TPO należy przeprowadzić test przyczepności
membrany EPDM należy przeprowadzić test przyczepności
membrany FPO należy przeprowadzić test przyczepności
membrany PP należy przeprowadzić test przyczepności
kleje montażowe należy przeprowadzić test przyczepności
kity uszczelniające PUR należy przeprowadzić test przyczepności
polistyren EPS, XPS nie gruntować
polipropylen PP należy przeprowadzić test przyczepności
poliuretan PIR należy przeprowadzić test przyczepności
polietylen PE (membrana uszczelniająca) należy przeprowadzić test przyczepności
wełna mineralna nie gruntujemy
tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (świetlik) można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
metale: miedź, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium
 (blacha)
można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
aluminium okienne można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
drewno surowe można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
płyta wiórowa można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
płyta OSB można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
płyta drewniana laminowana można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione
płyta drewniana wielowarstwowa powlekana można pominąć gruntowanie w przypadku, gdy podłoże nie jest zniszczone lub utlenione

 

4.4. Nakładanie swisspor BLACH STICK

Swisspor BLACH STICK należy nakładać na całą powierzchnię (np. muru) za pomocą kielni lub szpachli zębatej (Ilustr. 3).

Ilustr. 3

Prawidłowe rozprowadzenie masy bitumiczno‑polimerowej należy wykonać tylko i wyłącznie szpachlą zębatą, prowadząc ją w jednym kierunku. Powstające od zębów szpachelki rowki powinny być do siebie równoległe (Ilustr. 4). Podczas układania i dociskania obróbki blacharskiej taki sposób rozprowadzenia pozwala na łatwe wyciśnięcie ze spoiny pęcherzy powietrza i uzyskanie idealnej przyczepności blachy do podłoża. Dodatkowo, dzięki profilowaniu masy pacą zębatą, uzyskuje się równomierną i odpowiednią grubość masy klejowej na całej powierzchni. Po przeciągnięciu pacy nadmiar kleju jest zbierany, a zęby wyznaczają grubość sklejenia.

Ilustr. 4

UWAGA:  W przypadku klejenia powierzchni szerszych niż 30 cm należy swisspor BLACH STICK nakładać na obie powierzchnie, tj. na podłoże i klejoną obróbkę, pamiętając o równoległym prowadzeniu rowków. Na jednej z powierzchni klej należy zaaplikować w kierunku prostopadłym (Ilustr. 5).

Ilustr. 5

UWAGA:  Nie dopuszcza się nakładania swisspor BLACH STICK w różnych kierunkach (Ilustr. 6).

Ilustr. 6

UWAGA:  Przed nałożeniem swisspor BLACH STICK na blachy powlekane tworzywem lub lakierem należy każdorazowo wykonać próbę w celu sprawdzenia, czy klej nie wchodzi w reakcję z tworzywem. Podłoża drewniane nie mogą być lakierowane, muszą być suche i wysezonowane. W przeciwnym razie mogą ulec wypaczeniu w późniejszym czasie, co w konsekwencji doprowadzi do powstania nierównej powierzchni przylegania. Swisspor BLACH STICK jest odporny na wszelkiego rodzaju środki do impregnacji drewna.

Swisspor BLACH STICK ze względu na swoją plastyczność może być stosowany również do montażu parapetów oraz innych obróbek blacharskich. Świeżo nałożony swisspor BLACH STICK nie spływa z powierzchni pionowych.

4.5. Nakładanie swisspor BLACH STICK na powierzchniach poziomych

W przypadku, kiedy obróbka blacharska np. na murze attyki dachowej składa się z większej ilości pojedynczych blach, należy pamiętać o utworzeniu tzw. szczeliny dylatacyjnej w celu skompensowania rozszerzalności termicznej blach i uniknięcia nieszczelności. Szerokość szczeliny uzależniona jest od temperatury otoczenia w momencie wykonywania prac blacharskich oraz od współczynnika rozszerzalności termicznej zastosowanej blachy (10‑15 mm).

Pod szczelinę dylatacyjną na styku blach należy wkleić blachę kompensacyjną o szerokości co najmniej 10 cm z tego samego profilu blachy co obróbka. Mocując blachę kompensacyjną należy pamiętać o wywarciu nacisku, który jest wymagany w celu uzyskania prawidłowej przyczepności (Ilustr. 7). Następnie blachę należy zamocować mechanicznie (Ilustr. 8). Profile metalowe o długości większej niż 6 m również wymagają wykonania dylatacji. Stosowanie się do powyższych zaleceń zapobiega odkształcaniu się obróbek blacharskich.

Ilustr. 7

Ilustr. 8

Na wklejoną blachę kompensacyjną nakłada się swisspor BLACH STICK, pozostawiając na niej szczelinę dylatacyjną odpowiedniej szerokości (Ilustr. 9).

Ilustr. 9

Kolejnym krokiem jest przyklejenie właściwej obróbki blacharskiej (Ilustr. 10).

Ilustr. 10

Ponieważ swisspor BLACH STICK jest klejem kontaktowym, proces klejenia każdorazowo należy zakończyć poprzez wywarcie równomiernego nacisku na obróbkę blacharską bezpośrednio po aplikacji lub nie później niż po 30 minutach od nałożenia kleju (Ilustr. 11).

Ilustr. 11

Gotowa obróbka blacharska (Ilustr. 12).

Ilustr. 12

4.6. Nakładanie swisspor BLACH STICK na powierzchniach pionowych i pochyłych

W przypadku klejenia obróbek blacharskich na powierzchniach pochyłych lub pionowych niezbędne jest stosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego punktowego, zabezpieczającego obróbkę przed obsuwaniem się (Ilustr. 13). Mocowanie mechaniczne jest również niezbędne przy niewielkim spadku.

Ilustr. 13

Aplikując swisspor BLACH STICK na powierzchnie pionowe należy pamiętać o nałożeniu masy bitumiczno‑polimerowej na obie powierzchnie, tj. zarówno na podłoże, jak i na blachę. Należy przy tym zużyć po 1,5 kg kleju na metr kwadratowy każdej powierzchni. Ilość punktów mocujących zależna jest od rodzaju klejonych elementów blaszanych. W przypadku blach tytan‑cynk można zastosować ukryte listwy lub dyble.

Mocowanie mechaniczne należy wykonać w taki sposób, aby dany element blaszany był w 100% zabezpieczony przed osunięciem.

UWAGA:  Przyklejane blachy muszą być dokładnie dociśnięte po ułożeniu. W przypadku pochyłych obróbek blacharskich rolę dylatacji pełnią zakłady arkuszy blachy.

UWAGA:  W przypadku konieczności lutowania blach nie należy nakładać swisspor BLACH STICK w odległości kilku centymetrów od miejsca lutu. Swisspor BLACH STICK ulega miejscowemu spaleniu w razie kontaktu z ogniem.

Znajdź hurtownię

Kup przez internet